Filomena, opent haar deuren voor diegenen die te maken hebben met de meest heftige en ernstige vormen van geweld. Op één locatie wordt er gewerkt aan veiligheid, lichamelijk (forensisch) onderzoek, medische behandeling, intensief casemanagement/ casus regie en traumabehandeling. Het Centrum Seksueel Geweld bevindt zich op dezelfde locatie zodat er korte lijnen zijn. 

Filomena is er voor alle slachtoffers waarbij hoog-specialistische inzet (zoals van forensische artsen, traumaspecialisten en/of politie) nodig is en die te complex is om op lokaal niveau te organiseren. Indien er sprake is van minder ernstig of complex geweld, is het lokale veld de juiste plek.

Om u de hulp te kunnen aanbieden, moeten wij persoonsgegevens van u verwerken. Filomena is verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens dat zijn en waarom wij deze nodig hebben. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn.

Welke gegevens verwerken we van u?

Filomena verwerkt persoonsgegevens bij een aangemelde casus en in situaties waarbij een client zich zelf meldt als binnenloper.  Omdat dit vaak bijzondere en gevoelige gegevens betreffen verwerkt Filomena die alleen als dit noodzakelijk is om u te kunnen helpen. Alle ketenpartners die samenwerken binnen Filomena verzamelen die gegevens op basis van hun eigen wettelijke- of publieke taak. Deze informatie heeft Filomena nodig om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Op basis van al deze informatie kan Filomena samen met de relevante ketenpartners een plan van aanpak maken om u verder op weg te helpen richting directe veiligheid en structurele veiligheid in de toekomst. 

Naast de meldgegevens , verzamelen wij verder in elk geval ook nog uw:

•          Naam

•          Adres/ contactgegevens

•          Geboortedatum

•          Burgerservicenummer

Deze gegevens zijn nodig, om een persoonlijk dossier voor u aan te kunnen maken. De informatie die wij over u verzamelen schrijven we op in een dossier. Dat dossier slaan we digitaal op in een beveiligd registratiesysteem. Dat systeem heet Myneva.  Filomena bewaart alleen gegevens over u alleen als dit noodzakelijk is. De informatie over u bewaren wij minimaal 20 jaar na het afsluiten van uw dossier. 

Filomena heeft deze gegevens nodig wanneer er een nieuwe melding binnenkomt of wanneer u opnieuw een beroep wilt doen op de specialistische hulp van Filomena. U hoeft dan niet opnieuw uw verhaal te doen.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens

Informatie uit uw dossier kunnen gedeeld worden met samenwerkingspartners uit het zorg en veiligheidsdomein. Zij denken mee over het oplossen van uw problemen. Hierbij moet u denken aan personen die werken bij de Politie en hulpverlening. 

Daarnaast kunnen daartoe bevoegde medewerkers van Filomena in het kader van uw begeleiding toegang hebben tot uw dossier. Zij verwerken hier in de gegevens die gedurende het hulpverleningstraject relevant zijn. 

Binnen het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen gegevens verwerkt worden.

Filomena kan hiervoor de opdracht voor het onderzoek uitbesteden. De onderzoekers mogen dan uw informatie bekijken. Hier maken we drie afspraken over:

De onderzoekers houden uw informatie geheim. Ook zij hebben hiervoor een contract ondertekend.

Uw persoonsgegevens komen nooit in het uiteindelijke rapport terecht. Zo is de informatie nooit naar uw persoon herleidbaar.

Mocht het nodig zijn om uw situatie in het bijzonder te onderzoeken? Dan vraagt Filomena u altijd of u dit goed vindt en of u mee wilt werken.

Uw rechten 

U heeft de volgende rechten: 

•          Inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld

•          Uw persoonsgegevens verbeteren of aanvullen

•          U kunt Filomena verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, het gebruik daarvan te beperken of over te dragen 

•          Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens 

•          Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Filomena niet goed omgaat met uw persoonsgegevens 

Heeft u vragen over de gegevens die Filomena over u heeft verwerkt, kunt u dat aan uw contactpersoon vragen. Met uw contactpersoon spreekt u af hoe en wanneer u de informatie over u kunt bekijken. Uw contactpersoon zorgt dat u binnen 4 weken een besluit van Filomena krijgt. Als uw verzoek ingewikkeld is, kunnen we deze termijn met 8 weken verlengen.

Filomena moet zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerder persoon verstrekken, aanpassen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen, kan en zal Filomena u dan ook vragen om uzelf te identificeren.

U heeft alleen recht op informatie over uzelf. U heeft geen recht op informatie over anderen dan uzelf. Voor uw kinderen gelden andere regels, afhankelijk van juridisch kader, leeftijd en de specifieke omstandigheden. Veiligheid en goed hulpverleningsschap staan voorop. 

Zijn uw kinderen ouder dan 16 jaar? Dan heeft Filomena altijd de toestemming van uw kind nodig. 

Technische Cookies

De website van Filomena gebruikt enkele technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld  voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Recht op het indienen van een klacht

Vind je dat Filomena niet geheel in overeenstemming handelt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Filomena staat altijd open voor relevante opmerkingen en commentaar. Je kunt Filomena bereiken door te e-mailen naar info@filomena.nl en via deze weg informatie over de klachtenprocedure ontvangen.  Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan heb je de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je graag naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Ook kun je je wenden tot de functionaris gegevensbescherming.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door 

Naam: Filomena

Bezoekadres: Schiedamsedijk 95 te Rotterdam

KvK-nummer:

Algemeen telefoonnummer: 

Algemeen e-mailadres: info@filomena.nl

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van een van uw individuele rechten? 

Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan via info@privacyunited.com

Wijziging privacyverklaring

De privacyverklaring zoals verwoord in dit document is opgesteld op 23 november 2023. Filomena behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring wanneer wij dat nodig achten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.